Varsity
Chatfield Main Gym
Game
12/17 7:00p
iVarsity 
Monarch
Film
12/18 4:30p
iVarsity 
 
Game
12/20 7:00p
iVarsity 
Fruita Monument
Junior Varsity
Chatfield Main Gym
Game
12/17 5:30p
iJunior Varsity 
Monarch
Film
12/18 4:30p
iJunior Varsity 
 
Film
01/02 10:00a
iJunior Varsity 
 
Level III
Chatfield Main Gym
Game
12/17 4:00p
iLevel III 
Monarch
Prairie View High School
Game
01/04 4:00p
iLevel III 
Prairie View
Chatfield Main Gym
Game
01/05 10:00a
iLevel III 
Centaurus